O NAS

OW Analytics to firma konsultingowa specjalizująca się w prowadzeniu szeroko rozumianych projektów analitycznych. Zespół OW Analytics świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw w obszarze finansów, analiz, statystyki, rachunkowości, cen transferowych, wycen eksperckich oraz projektowania narzędzi IT.

Kompetencje i doświadczenie zespołu OW Analytics są komplementarne do tych posiadanych przez Olesiński & Wspólnicy, co powoduje, że często projekty realizowane są wspólnie przez obie firmy. Jednym z naszych ostatnich projektów jest aplikacja MDRnow, służąca do analizy schematów podatkowych.

Wiedza
Umiejętności
Analiza
Sukces

NASZE USŁUGI

previous arrownext arrow
ANALIZA CEN TRANSFEROWYCH

Przepisy o cenach transferowych wymagają stosowania rynkowego poziomu wynagrodzenia w transakcjach kontrolowanych – tj. zawieranych przez podmioty powiązane lub z kontrahentami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Narzędziem weryfikującym rynkowy charakter transakcji kontrolowanych jest analiza cen transferowych, która w zależności od charakteru transakcji i jakości danych porównawczych może mieć formę analizy porównawczej lub analizy zgodności.
Specjaliści OW Analytics przygotowali w latach 2017-2020 analizy cen transferowych dla kilkudziesięciu klientów i zdobyli unikatowe na polskim rynku doświadczenie. Analiza cen transferowych wymaga dokładnej analizy modelu biznesowego podmiotów powiązanych w transakcji kontrolowanej, dostępu do unikalnych danych finansowych i pogłębionej wiedzy z zakresu finansów, oceny ryzyka, statystyki i ekonometrii. Z uwagi na specyfikę zawieranych transakcji, proces przygotowania analiz cen transferowych obejmuje pozyskanie danych finansowych dotyczących podobnych transakcji, a następnie obróbkę statystyczną tych danych, w tym dokonanie eksperckich korekt. Przygotowujemy analizy cen transferowych dla wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych (finansowe, licencyjne, towarowe, usługowe, restrukturyzacje, inne).

Więcej o wsparciu OW Analytics w obszarze cen transferowych znajdziesz tutaj.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Wdrażane innowacje stanowią istotny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Podmioty realizując koncepcję budowania ekonomicznej wartości dodanej uzyskują przewagę konkurencyjną m.in. poprzez posiadanie aktywów, które z uwagi na swoją niematerialną postać są trudne do wyceny.
OW Analytics przeprowadza wyceny w zakresie określenia wartości goodwillu, marki, znaku towarowego, patentu, licencji, kontraktów, know-how, tajemnic przedsiębiorstwa, prac badawczo-rozwojowych oraz dokonuje testów na utratę wartości firmy (zgodnie z MSR 36).

Więcej o wsparciu OW Analytics w obszarze wycen znajdziesz tutaj.
TRANSAKCJE W GRUPACH KAPITAŁOWYCH
Ceny transferowe są przedmiotem coraz większego zainteresowania administracji podatkowej i w ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba kontroli podatkowych w tym obszarze, zaś ustalenia kontrolujących kwestionują rozliczenia podatników w coraz bardziej kompetentny i skuteczny sposób. Jest to globalny trend i nie należy się spodziewać jego odwrócenia. Dlatego też, dla przedsiębiorstw wchodzących w skład grup kapitałowych, bardzo ważne jest nie tylko sporządzenie wymaganej dokumentacji podatkowej, ale również takie ustalenie warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, aby spełniała ona kryterium rynkowości (ang. Arm’s length principle). Wykorzystując duże doświadczenie zdobyte w przygotowywaniu benchmarków, eksperci OW Analytics specjalizują się w tworzeniu narzędzi pozwalających Klientom na ustalanie warunków transakcji wewnątrzgrupowych takich jak np. pożyczki.

Więcej o wsparciu OW Analytics w obszarze cen transferowych znajdziesz tutaj.
WYCENY
Istnieje szereg przypadków, w których niezbędne jest przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa lub jego części. Do takich sytuacji dochodzi między innymi gdy:
- ma miejsce sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa, a także połączenie,
- przedsiębiorstwo jest wnoszone aportem do spółki przejmującej,
- ma miejsce przekształcenie bądź zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa,
- dochodzi do wyodrębnienia, w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, która może następnie zostać sprzedana bądź wniesiona aportem.

Specjaliści OW Analytics uczestniczyli w szeregu projektów związanych z wyceną biznesów i doradzają klientom w tym obszarze.
Dodatkowo specjalizujemy się w doradztwie związanym z księgowym ujęciem / rozliczeniem transakcji przejęć i połączeń w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Więcej o wsparciu OW Analytics w obszarze wycen eksperckich znajdziesz tutaj.
PROJEKTOWANIE MODELI BIZNESOWYCH
Projektowanie modeli biznesowych jest często nieodłącznym elementem procesów inwestycyjnych, ale następuje również podczas wdrażania innowacji (postępująca digitalizacja przedsiębiorstw), restrukturyzacji, ekspansji działalności gospodarczej oraz pozostałych reorganizacji przedsiębiorstw. Projektowanie modeli biznesowych obejmuje ustalenie sposobu funkcjonowania poszczególnych jednostek uczestniczących w modelu biznesowym (tzw. logika biznesu) w zakresie sposobu rozliczeń pomiędzy nimi (także z uwzględnieniem kluczowych zagadnień prawnych, np. cen transferowych), obsługiwanych rynków, wpływu konkurencji, sytuacji makroekonomicznej, cyklu życia produktu oraz pozostałych czynników, istotnych z punktu widzenia projektowanego modelu biznesowego. Logika biznesu powinna być zgodna z zakładana strategią gospodarczą. Przykładowym rezultatem zaprojektowanego modelu biznesowego może być dokumentacja w postaci raportu oraz symulacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym (lub w innej, dogodnej dla klienta formie prezentacji).
DUE DILIGENCE
Nabycie działającego przedsiębiorstwa może się okazać świetnym sposobem na poszerzenie skali biznesu, zwiększenie udziałów w rynku lub wejście na zupełnie nowy rynek. Taka transakcja może się jednak wiązać dla nabywcy z wieloma ryzykami, wynikającymi z braku szczegółowej wiedzy o stanie przejmowanego podmiotu. Sposobem na rozpoznanie ryzyk oraz obliczenie ich wpływu na sytuację finansową przejmowanego biznesu jest przeprowadzenie procesu due diligence.

OW Analytics przeprowadza finansowe due diligence, natomiast w zakresie procedury prawnego oraz podatkowego due diligence rekomendujemy usługi Olesiński&Wspólnicy. Ogromną zaletą przeprowadzenia procedury due diligence w pełnym zakresie jest nie tylko lepsze poznanie przejmowanego przedsiębiorstwa, ale również uzyskanie argumentów, które mogą być pomocne w negocjacjach dotyczących zakupu.
APLIKACJE
Presja otoczenia biznesowego i wzmożona konkurencyjność skłania podmioty do ciągłego zwiększania efektywności procesów wewnętrznych, co w praktyce wymusza poprawę ich skuteczności. Zmienne otoczenie regulacyjne skutkuje koniecznością wdrażania nieszablonowych rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację istotnych procesów biznesowych oraz zmniejszenia ryzyka compliance.

Połączenie wiedzy eksperckiej doradców Olesiński&Wspólnicy oraz wieloletniego doświadczenia biznesowego pozwala OW Analytics tworzyć narzędzia informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, uwzględniających specyfikę ich działalności gospodarczej i jednocześnie zapewniając im przewagę konkurencyjną w zakresie uzyskanych w wyniku wdrożenia usprawnień organizacyjnych.

Narzędzia informatyczne, które stworzyliśmy to między innymi:
- MDRnow - narzędzie kompleksowo wspierające zarządzanie ryzykiem związanym z wymogami przepisów MDR;
- Narzędzie do wdrożenia raportowania finansowego zgodnego z wymogami Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16;
- Model wyceny gwarancji i poręczeń wewnątrzgrupowych.
SYSTEMY ERP
W praktyce wdrożeń systemów ERP w Polsce, często zdarza się, że system nie spełnia wymogów ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych. Zazwyczaj wynika to z dużego tempa wdrożeń systemu w poszczególnych krajach, w których grupa kapitałowa prowadzi działalność. Końcowym, negatywnym efektem dla polskiego przedsiębiorstwa może być niezgodność systemu z przepisami prawa (np. generowana w systemie faktura nie spełnia wymogów prawa podatkowego) lub niefunkcjonalność (np. brak możliwości generowania z systemu ERP deklaracji podatkowych). Dlatego istotne jest, aby przy wdrożeniu systemu ERP uwzględnione zostały lokalne wymagania prawne.

OW Analytics, posiadając praktyczną wiedzę i doświadczenie zdobyte przy wdrożeniach systemów ERP, oferuje asystę przy wdrożeniu lub audyt powdrożeniowy, których celem jest jak najszybsze wykrycie problemów mogących skutkować brakiem zgodności z wymogami prawa.
SPÓŁKI GIEŁDOWE
Specjaliści Olesiński&Wspólnicy oraz OW Analytics współpracują z kilkunastoma spółkami notowanymi na GPW w obszarach prawnym, podatkowym oraz ekonomicznym. Zdobyte doświadczenie pozwala nam z powodzeniem doradzać między innymi w poniższych obszarach:
- indywidualne standardy raportowania (MAR)
- raportowanie niefinansowe
- raportowanie okresowe – wsparcie emitentów w wypełnianiu obowiązków.
previous arrow
next arrow
Slider

Jak działamy?

Większość naszej pracy to trudne zadania, projekty wymagające doświadczenia i wiedzy eksperckiej. Każdy z nich prowadzony jest przez doświadczonych liderów, którzy odpowiadają za jakość porad i osobiście angażują się w stałą relację z Klientem. Kluczowe osoby to wyłącznie profesjonaliści z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, doskonale zorientowani w otoczeniu biznesowym Klienta. Dodatkowo, posiadamy szeroką sieć współpracujących z nami ekspertów z różnych dziedzin oraz sektorów gospodarki, z usług których możemy skorzystać w przypadku, gdy wymaga tego realizowany projekt

doświadczenie

wiedza ekspercka

wykwalifikowani liderzy

sieć współpracujących specjalistów

profesjonaliści

znajomość otoczenia biznesowego Klientów

Zespół

OW Analytics to zespół ekspertów posiadających niezbędną wiedzę z zakresu finansów, statystyki i bankowości. W skład zespołu wchodzą analitycy mający doświadczenie w instytucjach finansowych, bankach, firmach doradczych, absolwenci renomowanych uczelni ekonomicznych i technicznych.

Marcin Chruszczyński

dyrektor zarządzający

Marcin łączy gruntowną wiedzę z zakresu finansów z ponad piętnastoletnim międzynarodowym doświadczeniem zawodowym. Swoją karierę rozpoczynał w PricewaterhouseCoopers w Roterdamie, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych.

Po 3 latach w Holandii przeniósł się do Wrocławia, gdzie w toku 4 lat pracy w PwC nie tylko kierował zespołami przeprowadzającymi badania sprawozdań finansowych, ale także uczestniczył w projektach doradczych (transakcyjne due diligence; oferty pierwotne na GPW; przeglądy procesów biznesowych i systemów kontroli wewnętrznej).

Od 2009 roku Marcin był dyrektorem operacyjnym i finansowym NK.pl, gdzie również uczestniczył w programie inwestycji w start-upy.

W styczniu 2013 roku rozpoczął pracę na stanowisku Fund Accounting Senior Manager w Bank of New York Mellon, gdzie zarządzał ponad dwudziestoosobowym zespołem specjalistów odpowiedzialnych za przeniesienie z Irlandii, a następnie prowadzenie we Wrocławiu procesu wyceny jednostek uczestnictwa kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez duży europejski bank. Tuż przed rozpoczęciem współpracy z O&W Analytics Marcin pracował przez rok na stanowisku Finance and Reporting Manager w międzynarodowej grupie Sidel (część grupy TetraPak / TetraLaval), gdzie był odpowiedzialny za stworzenie zespołu księgowego, wdrożenie systemu SAP oraz przeniesienie do Polski procesów księgowości i raportowania kilku spółek z grupy Sidel z krajów Europy Zachodniej i z Rosji.

Od 2004 roku Marcin jest certyfikowanym biegłym ACCA. Włada biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem niemieckim i niderlandzkim

Tomasz Gałka

partner, doradca podatkowy

Tomasz uczestniczył w wielu złożonych projektach doradczych. Specjalizuje się m.in. w podatkowych aspektach restrukturyzacji oraz zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu takich projektów jak przekształcenia i połączenia spółek, planowanie podatkowe zbycia przedsiębiorstw oraz istotnych aktywów, audyty podatkowe oraz przeglądy typu due diligence, negocjacje indywidualnych pakietów pomocy publicznej dla zagranicznych inwestorów, reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Z uwagi na profil obsługiwanych klientów orientuje się w zagadnieniach związanych z sektorem samochodowym, energetycznym, telekomunikacyjnym, spożywczym oraz mediów elektronicznych.
Zajmuje się tematyką cyfryzacji rozliczeń podatkowych. Uczestniczy we projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania wspierającego rozliczenia podatkowego. Wdraża wymagania JPK w systemach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Jest autorem wielu publikacji o tematyce podatkowej na łamach Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna.
Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku, pracował kolejno w dziale audytu i dziale doradztwa podatkowego Kancelarii Rödl&Partner, a następnie w departamencie doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie przez ostatnie 4 lata kierował zespołem doradczym dla klientów niemieckojęzycznych (German Desk). Od roku 2009 jest Partnerem w Olesiński&Wspólnicy.

Tomasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Malwina Minta

manager

Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami zdobywała w instytucjach finansowych – Narodowym Banku Polskim i Krajowej Izbie Rozliczeniowej, a także w bankach komercyjnych.

Specjalizuje się w analizach finansowych i sprawozdawczości finansowej, modelowaniu finansowym, wycenach przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uczestniczyła w projektach dotyczących modyfikacji procesów budżetowania, kontrolingu finansowego oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W OW Analytics zajmuje się doradztwem związanym z szeroko rozumianą analityką i sprawozdawczością finansową oraz cenami transferowymi. Jej doświadczenie obejmuje realizacje projektów w powyższych obszarach na rzecz podmiotów funkcjonujących w branży e-commerce, automotive, stoczniowej, meblarskiej, farmaceutycznej oraz budowlanej, w tym dla start-upów.

Malwina jest wyróżnioną absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu programowania na użytek analityki biznesowej na kierunku Akademia Analityka: R, SAS & Python w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu analizy finansowej i zarządzania finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ponadto rozwija swoje zainteresowania związane z rynkiem kapitałowym. Posługuje się językiem angielskim.

W wolnym czasie preferuje wycieczki rowerowe, górskie wędrówki oraz strzelectwo.

Grupa Olesiński i Wspólnicy

OW Analytics jest częścią Grupy OW, dzięki czemu naszym klientom możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w wielu obszarach. W skład Grupy OW wchodzą również:

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna firma doradcza. Zespół doświadczonych specjalistów Olesiński i Wspólnicy oferuje wsparcie prawno-podatkowe związane z działalnością firmy.

 

OW Accounting & Payroll to usługi w zakresie wsparcia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie związanych z prowadzeniem ksiąg, raportowaniem finansowym, controllingiem, rozliczeniami zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych oraz płac a także pomocy publicznej uzyskiwanej z funduszy europejskich.

 

 

Saurus Grow Sp. z o.o. to spółka o funkcji komplementarnej, realizująca od 2003 roku zadania obsługi Olesiński & Wspólnicy i jej Klientów, w tym funkcje administracyjne, dostarczania i organizacji pracy biur, specjalne zadania doradcze (projekty inne niż prawne i podatkowe, często w kooperacji z innymi firmami).

Driveshaft łączy innowacyjne młode firmy z wiedzą i kapitałem doświadczonych
przedsiębiorstw świadcząc doradztwo prawne i biznesowe startupom oraz
inwestorom. Spółka oferuje również usługi outsourcingu.

Kontakt

Nasi eksperci z chęcią udzielą Państwu większej ilości informacji, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz lub bezpośrednio, mailowo lub telefonicznie.

E-MAIL

analytics[@]ow-analytics.com

TELEFON

+48 71 75 00 883

ADRES

O&W Analytics Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 40

50-024 Wrocław

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH