Dokumentacja cen transferowych oraz pozostałe doradztwo w obszarze TP

Łączymy wiedzę z zakresu ekonomii, wycen, międzynarodowego oraz polskiego prawa podatkowego, by dostarczyć klientom pełne wsparcie w zakresie cen transferowych.

Istotne terminy w cenach transferowych w roku 2023 - dla dokumentacji za rok 2022

Podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 października na sporządzenie local file’a.

Termin złożenia formularza TPR dla podmiotów, których rok podatkowy równy jest kalendarzowemu, upływa 30 listopada 2023 r. Co istotne od 2023 roku formularz TPR będzie zawierał oświadczenia zarządu o sporządzeniu local file oraz rynkowości zawieranych transakcji kontrolowanych.

Zasada wyznaczania terminu: 10 miesięcy od zakończenia roku podatkowego dla local file’a (czyli 31 października 2023 r.) oraz 11 miesięcy od zakończenia roku podatkowego dla TPR’a (czyli 30 listopada 2023 r.).

Złożenie informacji CbC-P

3 miesiące od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego 

Sporządzenie master file

12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego 

 

Obszary doradztwa w zakresie TP

W czym możemy pomóc?

previous arrownext arrow
POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH
Kompleksowo doradzamy, uwzględniając cele operacyjne oraz biznesowe grupy, a także międzynarodowe standardy podatkowe.

Standardy te obejmują między innymi:
• strukturyzację transakcji kontrolowanych, w tym opracowanie warunków realizacji transakcji,
• określanie profili funkcjonalnych podmiotów będących w grupie kapitałowej,
• ustalanie metodologii kalkulacji cen transferowych, biorącej pod uwagę łańcuch wartości dodanej w grupie kapitałowej.
DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH
Realizujemy projekty związane z przygotowaniem dokumentacji lokalnej local file, dokumentacji grupowej master file oraz raportowaniem CBC.
OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU LOKALNEJ DOKUMENTACJI TP
Wspieramy klientów przy przygotowaniu oświadczenia, wskazaniu osób odpowiedzialnych za jego podpisanie oraz sposobu wysyłki do organów.
ANALIZY CEN TRANSFEROWYCH
Przygotowujemy analizy porównawcze oraz analizy (opisy) zgodności dla wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych.
TP-R
Pomagamy przy wypełnieniu obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o cenach transferowych.
PRZEGLĄDY W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH
Radzimy przy weryfikacji zasad ustalania cen w transakcjach kontrolowanych, identyfikacji ryzyk podatkowych w zakresie cen transferowych. Wspieramy również w ograniczaniu ryzyk.
POSTĘPOWANIA APA ORAZ MAP W RAMACH CEN TRANSFEROWYCH
Wspieramy w zakresie postępowań podatkowych dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).
WSPARCIE W ZAKRESIE KONTROLI PODATKOWYCH
Analizujemy zagadnienia wskazane przez organy podatkowe. Obejmuje to przygotowanie pism w toku kontroli oraz tzw. defense file. Przygotowujemy strategię procesową i oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie złożonych tematów TP, poruszonych w trakcie kontroli.
RESTRUKTURYZACJE W RAMACH GRUP KAPITAŁOWYCH
Przeprowadzamy restrukturyzacje (np. transfer produkcji do innego podmiotu, zmiana profilu działalności, przeniesienie istotnych aktywów) w obrębie grupy kapitałowej. Nasze doradztwo obejmuje również wycenę wynagrodzenia związanego z restrukturyzacją oraz przygotowanie pełnej dokumentacji.
KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH
Doradzamy w zakresie sposobu przeprowadzania korekt cen transferowych oraz analizy wykonalności dokonania korekty.
ROZLICZENIA POMIĘDZY PŁATNIKIEM A ZAKŁADEM ZAGRANICZNYM I ZAKŁADEM W SSE
Wspieramy w dokonywaniu rozliczeń i ustaleniu wyniku podatkowego przy wykorzystaniu metodologii cen transferowych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA ZA OBSZAR CEN TRANSFEROWYCH
Doradzamy przy ustaleniu zakresu odpowiedzialności osobistej (z perspektywy KKS) w związku z realizacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
PROCEDURA COUNTRY-BY-COUNTRY
Wspieramy w zakresie weryfikacji podmiotów obowiązanych oraz wypełnieniu obowiązków dotyczących deklaracji CBC-P oraz CBC-R.
MODELE BIZNESOWE
Projektujemy biznesowe modele współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi z wykorzystaniem narzędzi analitycznych. Określamy rynkowe warunki transakcji kontrolowanych w oparciu o analizy cen transferowych (benchmarking).
WYCENY EKSPERCKIE
Przygotowujemy wyceny eksperckie na potrzeby rynkowej realizacji transakcji kontrolowanych w przedmiocie sprzedaży:

• przedsiębiorstw,
• ZCP,
• aktywów niematerialnych (znaki towarowe, bazy danych, oprogramowanie, domeny internetowe),
• aktywów trwałych (linie produkcyjne i pozostałe środki trwałe),
restrukturyzacji (np. przeniesienie kontraktu produkcyjnego, kapitału ludzkiego).
TRANSAKCJE RAJOWE
Weryfikujemy obowiązki w zakresie transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Sporządzamy dokumentację podatkową oraz wyjaśnienia w zakresie tzw. testu korzyści w transakcjach rajowych.
previous arrow
next arrow
Slider

Przykładowe projekty

Nasze doświadczenie w zakresie TP

Dokumentacja cen transferowych

Kilkaset projektów dokumentacyjnych, obejmujących przygotowanie dokumentacji lokalnej i grupowej, analiz porównawczych dla różnych transakcji dla polskich spółek, wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych m.in. z branży samochodowej, obuwniczej, spożywczej i deweloperskiej.

Kontrole

Wsparcie międzynarodowej grupy kapitałowej z branży obuwniczej w toku kontroli w zakresie cen transferowych, prowadzonej przez organy podatkowe. nie doszło do doszacowania dodatkowego dochodu po stronie spółek wchodzących w skład grupy.


Modele rozliczeń cen transferowych

Reprezentowanie klienta w sporze z organami podatkowymi dotyczącym metodologii kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności logistycznej (klient z międzynarodowego koncernu zajmującego się sprzedażą sprzętu IT). Spór został rozstrzygnięty przez organy podatkowe na korzyść klienta.​

Polityka cen transferowych

Opracowanie polityki TP dot. transakcji obejmujących usługi wewnątrzgrupowe dla polskich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej z branży obuwniczej oraz grupy kapitałowej z branży chemicznej​. Obejmowała ona m.in. określenie składników bazy kosztowej, zasad alokacji kosztów oraz poziomu rentowności.

Benchmark Ceny Transferowe

Integralną częścią dokumentacji lokalnej jest analiza cen transferowych w postaci analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Analizę porównawczą przeprowadza się poprzez analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych.

Analizę zgodności przeprowadza się poprzez analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i sporządza w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

Transakcje finansowe

Wyznaczenie rynkowego poziomu oprocentowania dla pożyczek, cash poolingu, depozytu, poręczeń, gwarancji, emisji obligacji, transakcji przystąpienia do długu, z uwzględnieniem ratingu kredytowego podmiotu finansowanego.

Restrukturyzacje

Wyznaczenie rynkowej wartości wynagrodzenia dla restrukturyzacji obejmujących np. transfer kontraktu produkcyjnego, know-how, środków trwałych, umów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa etc.

Opłaty licencyjne

Wyznaczenie rynkowego poziomu opłat licencyjnych z tytułu udostępnienia znaku towarowego, technologii produkcyjnej, patentów oraz innych WNiP z wykorzystaniem rynkowych danych porównawczych pochodzących z bazy danych Royalty Range.

Transakcje produkcyjne

Wyznaczenie rynkowego poziomu rentowności dla działalności produkcyjnej z uwzględnieniem profilu funkcjonalnego producenta (fully-fledged manufacturer; contract manufacturer; toll manufacturer) w odniesieniu do rynkowego poziomu rentowności.

Transakcje towarowe

Wyznaczenie rynkowego poziomu rentowności dla działalności handlowej (hurtowej lub detalicznej) w odniesieniu do rynkowego poziomu rentowności.

Transakcje usługowe

Wyznaczenie rynkowego poziomu rentowności dla działalności usługowej z uwzględnieniem profilu funkcjonalnego usługodawcy oraz przedmiotu w odniesieniu do rynkowego poziomu rentowności.

Ceny Transferowe Limity

Sposób określenia wartości transakcji

Wartość transakcji:

– odpowiada wartości przypisanych przychodów lub kosztów (w przypadku przypisania dochodu [straty] do zakładu zagranicznego) lub wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej (w przypadku pozostałych transakcji)

– jest ustalana na podstawie faktur, umowy
(gdy faktury nie zostały wystawione) lub płatności (gdy brak faktur i umów)

Próg dokumentacyjny

10 000 000 zł

Sposób określenia wartości transakcji

Wartość transakcji:

– odpowiada wartości przypisanych przychodów lub kosztów (w przypadku przypisania dochodu [straty] do zakładu zagranicznego) lub wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej (w przypadku pozostałych transakcji)

– jest ustalana na podstawie faktur, umowy
(gdy faktury nie zostały wystawione) lub płatności (gdy brak faktur i umów)

Próg dokumentacyjny

2 000 000 zł

Sposób określenia wartości transakcji

Wartość transakcji:

– odpowiada wartości przypisanych przychodów lub kosztów (w przypadku przypisania dochodu [straty] do zakładu zagranicznego) lub wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej (w przypadku pozostałych transakcji)

– jest ustalana na podstawie faktur, umowy
(gdy faktury nie zostały wystawione) lub płatności (gdy brak faktur i umów)

Próg dokumentacyjny

2 000 000 zł

Sposób określenia wartości transakcji

Wartość transakcji odpowiada:

– wartości kapitału -(w przypadku pożyczki i kredytu),

– wartości nominalnej (w przypadku emisji obligacji),

– sumie gwarancyjnej (w przypadku poręczenia lub gwarancji, umowy ubezpieczenia lub reasekuracji),

– jest ustalana na podstawie faktur, umowy (gdy faktury nie zostały wystawione) lub płatności (gdy brak faktur i umów).

Próg dokumentacyjny

10 000 000 zł

Sposób określenia wartości transakcji

na podstawie łącznej kwoty wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej.

Uwaga: obecnie planowane są zmiany wysokości progu, limit zwiększa się do 2,5 mln zł dla transakcji finansowych i 0,5 tys. dla pozostałych transakcji

Próg dokumentacyjny

100 000 zł

Sposób określenia wartości transakcji

na podstawie łącznej kwoty wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej.

Uwaga: obecnie planowane jest uchylenie przepisów

 

Próg dokumentacyjny

500 000 zł

Ceny Transferowe metody

Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, wybraną spośród następujących metod:

– porównywalnej ceny niekontrolowanej,

– ceny odprzedaży,

– koszt plus,

– marży transakcyjnej netto,

– podziału zysku.

W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie powyższych metod, stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.

Blog

Najnowsze artykuły z obszaru cen transferowych

Jak zaraportować transakcję refaktury w formularzu TP-R?

Przepisy, które weszły w życie na początku 2022 r., wprowadziły zwolnienie dla rozliczeń dotyczących odsprzedaży bez elementu zysku pomiędzy podmiotami.

Koniec z raportowaniem pośrednich transakcji rajowych

21 października 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym, w której znalazły się przepisy znoszące obowiązek.

Procentowa rewolucja – jaki wpływ na ceny transferowe będzie miało wycofanie stopy referencyjnej LIBOR?

Z końcem 2021 r. ulegnie wygaszeniu publikacja wartości stopy referencyjnej LIBOR dla kredytów udzielanych przez lata w funtach brytyjskich, frankach.

W jaki sposób rynkowo zawrzeć transakcję pożyczki wewnątrzgrupowej?

Finansowanie wewnątrzgrupowe w formie pożyczek jest powszechnym modelem pozyskiwania kapitału przez podmioty powiązane. Pożyczka wewnątrzgrupowa jest wykorzystywana zazwyczaj do sfinansowania.

Zespół

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem

Tomasz Gałka

partner w OW, doradca podatkowy

tomasz.galka@olesinski.com

tel: +48 668 475 075

Malwina Minta

manager, OW Analytics

malwina.minta@ow-analytics.com

tel: +48 882 791 342

Kontakt

Porozmawiajmy!

E-MAIL

analytics[@]ow-analytics.com

TELEFON

(+48) 71 750 08 83

ADRES

O&W Analytics Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH