Dokumentacja cen transferowych

oraz pozostałe doradztwo w obszarze transfer pricing

W ramach Grupy O&W zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie, nawet podczas realizacji najbardziej wymagających projektów. Łączymy doradztwo prawne i podatkowe z kompetencjami analitycznymi, stosujemy zwinne metody zarządzania projektami oraz automatyzujemy trudne procesy za pomocą własnych narzędzi.

W czym możemy pomóc?

Nasze doradztwo w obszarze TP:

Dokumentacja wymagana dla podmiotów konsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną, należących do grupy podmiotów powiązanych, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 mln PLN.

Dokumentacja podatkowa dla każdej transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości netto przekraczającej 10 mln PLN (transakcje towarowe i finansowe), 2 mln PLN (transakcje usługowe i inne), 100 tys. PLN (transakcje z tzw. rajami podatkowymi).

Analiza porównawcza lub analiza zgodności stanowią obowiązkowy element lokalnej dokumentacji cen transferowych. Analiza cen transferowych ma na celu wykazanie, że podmiot powiązany zawiera transakcje kontrolowane zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składane jest elektronicznie do urzędu skarbowego w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.  Podatnik poświadcza, że sporządził lokalną dokumentację cen transferowych oraz, że warunki transakcji kontrolowanych zostały ustalone zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Informację TP-R składają elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji lokalnej oraz realizujący transakcje korzystające ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji lokalnej. Termin na złożenie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu danego roku obrotowego.

APA to umowy zawierane z Ministerstwem Finansów, na podstawie których podatnicy otrzymują potwierdzenie, że ceny stosowane w transakcjach kontrolowanych są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Transakcje kontrolowane realizowane przez podmioty mające siedziby w różnych jurysdykcjach podatkowych mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania. Organy podatkowe z jednej jurysdykcji mogą dokonać korekty zobowiązania podatkowego, co nie oznacza automatycznego dokonania korekty przez organ podatkowy w drugiej jurysdykcji. Wówczas podatnik może zastosować polubowną międzynarodową procedurę wzajemnego porozumiewania się (procedura MAP, Mutual Agreement Procedure) mającą na celu eliminację podwójnego opodatkowania w dwóch różnych krajach.

Podmioty powiązane składają CbC-R do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego oraz CbC-P do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Raportowanie schematów podatkowych MDR (Mandatory Disclosure Rules), które spełniają kryteria wskazane w Ordynacji podatkowej, bazujące na dyrektywie MDR.

Korekta cen transferowych stanowi zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy.

Projektowanie modeli biznesowych podczas ekspansji działalności, wdrażania innowacji, restrukturyzacji, czy pozostałych reorganizacji obejmuje w pierwszej kolejności opracowanie strategii gospodarczej podmiotów powiązanych, a następnie określenie mechanizmu rozliczeń między nimi. Rezultatem zaprojektowanego modelu biznesowego może być dokumentacja w postaci raportu oraz symulacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym (lub w innej dogodnej dla klienta formie prezentacji).

Przedmiot transakcji kontrolowanych może wymagać przeprowadzenia wyceny eksperckiej w sytuacji, kiedy strony zamierzają w prawidłowy sposób dokonać rozliczenia transakcji. Przedmiot wyceny może stanowić przedsiębiorstwo lub jego część, kontrakt produkcyjny, know-how, goodwill, znak towarowy, informacje poufne, umowy, patenty i wynalazki lub inne trudne do wyceny wartości niematerialne.

Właściwie zaprojektowana polityka cen transferowych pozwala podmiotom powiązanym na zawieranie transakcji kontrolowanych zgodnie z zasadą ceny rynkowej oraz z uwzględnieniem realizowanej przez nie strategii gospodarczej.

W spornych kwestiach podatkowych dotyczących zdarzeń realizowanych lub zdarzeń przyszłych (w tym, dotyczących transakcji kontrolowanych) podatnik może wystąpić o przyznanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Analiza cen transferowych

W ramach naszych usług przygotowujemy analizy porównawcze oraz analizy zgodności dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Transakcje finansowe

Wyznaczenie rynkowego poziomu oprocentowania dla pożyczek, cash poolingu, depozytu, poręczeń, gwarancji, emisji obligacji, transakcji przystąpienia do długu, z uwzględnieniem ratingu kredytowego podmiotu finansowanego.

Restrukturyzacje

Wyznaczenie rynkowej wartości wynagrodzenia dla restrukturyzacji obejmujących np. transfer kontraktu produkcyjnego, know-how, środków trwałych, umów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa etc.

Opłaty licencyjne

Wyznaczenie rynkowego poziomu opłat licencyjnych z tytułu udostępnienia znaku towarowego, technologii produkcyjnej, patentów oraz innych WNiP z wykorzystaniem rynkowych danych porównawczych pochodzących z bazy danych Royalty Range.

Transakcje produkcyjne

Wyznaczenie rynkowego poziomu rentowności dla działalności produkcyjnej z uwzględnieniem profilu funkcjonalnego producenta (fully-fledged manufacturer; contract manufacturer; toll manufacturer) w odniesieniu do rynkowego poziomu rentowności.

Transakcje towarowe

Wyznaczenie rynkowego poziomu rentowności dla działalności handlowej (hurtowej lub detalicznej) w odniesieniu do rynkowego poziomu rentowności.

Transakcje usługowe

Wyznaczenie rynkowego poziomu rentowności dla działalności usługowej z uwzględnieniem profilu funkcjonalnego usługodawcy oraz przedmiotu w odniesieniu do rynkowego poziomu rentowności.

Blog

Zespół TP

Marcin Chruszczyński

Dyrektor zarządzający | O&W Analytics

marcin.chruszczynski@ow-analytics.com

+48 71 75 00 880

Malwina Minta

Manager | O&W Analytics

malwina.minta@ow-analytics.com

+48 71 75 00 883

Paweł Sitnik

Manager | Olesiński & Wspólnicy

pawel.sitnik@olesinski.com

+48 22 12 35 242

Piotr Traczyk

Senior consultant | Olesiński & Wspólnicy

piotr.traczyk@olesinski.com

+48 22 12 35 248

Kontakt

E-MAIL

analytics[@]ow-analytics.com

TELEFON

(+48) 71 750 08 83

ADRES

O&W Analytics Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH