Wyceny eksperckie

O&W Analytics oferuje sporządzenie wycen eksperckich

w przedmiocie i celu uzależnionym od potrzeb klienta.

W czym możemy pomóc?

Wycena wartości niematerialnych, takich jak marka, znak towarowy poprzedzona jest analizą branży oraz uwzględnia wpływ postrzegania aktywa przez konsumenta. Przedmiot wyceny może stanowić pojedyncze aktywo (marka lub znak towarowy) lub portfolio aktywów (np. kilka znaków towarowych). Kluczowe jest określenie, czy aktywo niematerialne można wydzielić i wycenić pojedynczo, czy jego wartość jest ekonomicznie powiązana i nierozerwalna z innymi aktywami niematerialnymi.

Wycenę rynkowego poziomu opłaty licencyjnej dokonujemy z wykorzystaniem transakcyjnych baz zagranicznych danych transakcyjnych. Oszacowanie stawki licencyjnej może dotyczyć pojedynczej wartości niematerialnej lub portfela. Wycena opłaty licencyjnej może dotyczyć korzystania z patentu, technologii, znaku towarowego lub korzystania z kilku wartości niematerialnych jednocześnie. W przypadku wysoce niepewnych przyszłych przepływów pieniężnych związanych z licencją wykorzystujemy metody symulacyjne, uwzględniające określony poziom prawdopodobieństwa (ryzyka) realizacji wartości parametrów (założeń) wykorzystywanych w wycenie.

Zajmujemy się wyceną udziałów lub akcji, która polega na wyznaczeniu ich wartości rynkowej i jest przeprowadzana najczęściej podczas planowanej transakcji sprzedaży. Zlecającym taką wycenę może być zarówno kupujący, jak i sprzedający.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) jest wymagana np. podczas przeprowadzania restrukturyzacji lub reorganizacji w grupach kapitałowych. Wycena ZCP wymaga odpowiedniej znajomości branży oraz specjalizacji, w ramach której funkcjonuje ZCP. Nasze wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu analiz benchmarkingowych na potrzeby dokumentacji cen transferowych pozwala nam na spojrzenie na tematykę wyceny ZCP również z perspektywy przepisów o transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Posiadamy bogate doświadczenie w tworzeniu biznesplanów, których odpowiednia konstrukcja, zgodna z planami strategicznymi właścicieli oraz dogłębną analizą ryku, wspomaga uzyskanie docelowej, atrakcyjnej wartości biznesu.

Goodwill (wartość firmy) można zdefiniować jako nadwyżkę zyskowności przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością do generowania zysków przez podmioty z branży. Goodwill powstaje podczas transakcji M&A. Wycena goodwillu obejmuje identyfikację rynkowej wartości aktywów i zobowiązań podmiotu oraz ich porównanie z ceną sprzedaży. Wycenę goodwillu przeprowadzamy zgodnie z UoR lub MSSF.

W grupach kapitałowych dochodzi powszechnie (np. w celu optymalizacji całkowitych kosztów bądź optymalizacji mocy produkcyjnych w grupie) do przeniesienia kontraktów między podmiotami. Wycena kontraktu obejmuje oszacowanie wartości pakietu praw i obowiązków wynikających z tych dokumentów. Wycenę kontraktu możemy przeprowadzić z punktu widzenia jednej lub obu stron transakcji.

Za know-how uznaje się informacje, które w przypadku ich dalszego udostępnienia mogą zostać wykorzystane w celu zarobkowym przez inny podmiot lub w celu zmniejszenia przewagi konkurencyjnej właściciela know-how. Know-how to wiedza i doświadczenia, które nie zawsze są objęte ochroną prawną, ale mają charakter poufny (np. technologia produkcyjna i doświadczenie). Nasza wycena know-how uwzględnia przedmiotową analizę wycenianego aktywa oraz uwzględnia identyfikację i oszacowanie jego potencjału do generowania zysków w przyszłości przez właściciela.

Wyceniamy opcje rzeczowe (np. menedżerskie, inwestycyjne). Wyceny te obejmują oszacowanie wartości wszelkich korzyści strategicznych, wartości niematerialnych czy możliwości inwestycyjnych, dających posiadaczowi prawo do wygenerowanych przepływów pieniężnych w analizowanym okresie w zamian za poniesione nakłady inwestycyjne.

Transakcje finansowe, takie jak kredyty i pożyczki, oraz zabezpieczenia finansowe (poręczenia, gwarancje bankowe) są zawierane przez strony z uwzględnieniem standingu kredytowego (ratingu) dłużnika. Częstym problemem jest wyznaczenie rynkowego wynagrodzenia w takich transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oferujemy oszacowanie ratingu oraz wyznaczenie rynkowego poziomu oprocentowania dla transakcji finansowych. Dysponujemy także narzędziami analitycznymi pozwalającymi oszacować oprocentowanie w transakcjach pochodnych (np. swap walutowy, swap stopy procentowej – IRS, swap mieszany).

Przepisy o cenach transferowych wymagają stosowania rynkowego poziomu wynagrodzenia w transakcjach kontrolowanych – tj. zawieranych przez podmioty powiązane lub z kontrahentami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Narzędziem weryfikującym rynkowy charakter transakcji kontrolowanych jest analiza cen transferowych, która w zależności od charakteru transakcji i jakości danych porównawczych może mieć formę analizy porównawczej lub analizy zgodności. Przygotowujemy analizy cen transferowych dla wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych (finansowe, licencyjne, towarowe, usługowe, inne).

Popularyzacja narzędzi IT oraz rozbudowa modeli biznesowych poprzez np. wejście na rynek e-commerce powoduje powstawanie nowych aktywów niematerialnych. Wycena oprogramowania (np. gry), kodu źródłowego, bazy danych, czy domeny internetowej może zostać przeprowadzona na potrzeby transakcji sprzedaży aktywa lub podmiotu, czasowego udostępnienia aktywa w użytkowanie, pozyskania finansowania lub komercjalizację.

Oszacowanie wartości szkody może mieć miejsce na potrzeby wsparcia argumentacji pozywającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Za szkodę należy uznać każde działanie, którego rezultatem może być zmniejszenie wartości podmiotu lub aktywa, które miało miejsce lub może wystąpić w przyszłości. Nasza wycena sprowadza się wówczas do wyznaczenia wartości utraconej lub do oszacowania utraconych możliwości.

O&W Analytics oferuje przygotowanie wycen, których przeprowadzenie wynika z potrzeby:

przepisów prawa (np. na potrzeby dokumentacji cen transferowych)

zawarcia transakcji kapitałowych

podjęcia działań strategicznych (ekspansja, likwidacja, restrukturyzacja, reorganizacja)

prezentacji opcji strategicznych

zamodelowania przyszłej wartości przedmiotu wyceny

rozliczenia transakcji przejęć i połączeń w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych

ustanowienia zabezpieczenia finansowego

przedprocesowego rozwiązania sporu

wsparcia w postępowaniach sądowych i arbitrażowych

pozostałych celów wyceny określonych przez klienta

Jak wygląda proces wyceny?

  • Pozyskanie informacji i danych o źródłach do wyceny. Wyznaczenie wartości wyceny w oparciu o pozyskane materiały i zastosowaną metodologię wyceny.

  • Konsultacja wyniku wyceny.

  • Przygotowanie projektu raportu z wyceny. Omówienie projektu raportu z wyceny.

  • Finalizacja wyceny. Aktualizacja wyceny w przyszłości (opcjonalnie).

Zespół

Marcin Chruszczyński

Dyrektor zarządzający | O&W Analytics

marcin.chruszczynski@ow-analytics.com

Tomasz Gałka

Partner | Olesiński & Wspólnicy

tomasz.galka@olesinski.com

Malwina Minta

Starszy analityk | O&W Analytics

malwina.minta@ow-analytics.com

Kontakt

E-MAIL

analytics[@]ow-analytics.com

TELEFON

(+48) 71 750 08 83

ADRES

O&W Analytics Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH