transakcje-kontrolowane

Wpływ wartości faktur zaliczkowych na obowiązek dokumentacyjny

  Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS – faktury zaliczkowe powinny być liczone do wartości transakcji kontrolowanej w roku ich wystawienia lub otrzymania i mogą wpłynąć na obowiązek dokumentacyjny podatnika.  

  Ujęcie faktur zaliczkowych

  Podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia, czy faktury zaliczkowe, które nie zostały rozliczone w danym roku podatkowym powinny być ujmowane do wartości transakcji kontrolowanej o jednorodnym charakterze w roku ich wystawienia / otrzymania. 

  Sprawa ta dotyczyła dwóch podmiotów powiązanych (osoby fizycznej i spółki kapitałowej), które dokonywały między sobą transakcji kontrolowanych, w tym usług budowlanych.  

  Zgodnie z wnioskiem podatnika – faktury zaliczkowe nie powinny być uwzględniane przy liczeniu wartości transakcji, w związku z tym, że nie stanowią przychodów / kosztów uzyskania przychodu danego okresu. Organ jednak nie zgodził się z tą argumentacją.  

  Stanowisko organu 

  W interpretacji indywidualnej z  14 stycznia 2021 r.*, Dyrektor KIS stwierdził, że wszystkie otrzymane lub wystawione faktury dotyczące danego roku obrotowego, w tym także faktury zaliczkowe na zakup usług budowlanych powinny zostać uwzględnione w celu ustalenia wartości transakcji kontrolowanej.  

  Organ powołał się na brzmienie art. 11l ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, który odnosi się do faktur dotyczących danego roku podatkowego, uznając, że w tym przepisie mieszczą się również faktury zaliczkowe.  

  W ocenie Dyrektora KIS zaliczki związane z dostawą towarów i usług, pomimo tego że nie stanowią przychodu lub kosztu roku podatkowego wystawienia lub otrzymania faktury, powinny być brane pod uwagę do liczenia progów transakcyjnych.  

  Konsekwencje dla podatników 

  Stanowisko organu może znacząco wpłynąć na ustalanie obowiązków dokumentacyjnych wśród podatników. Obowiązek ujęcia faktur zaliczkowych przy ustalaniu limitu transakcji kontrolowanych o jednorodnych charakterze może doprowadzić do zwiększenia wartości transakcji w danym roku i przekroczenia ustawowego progu dokumentacyjnego.  

  Ponadto, tak wydana interpretacja budzi wątpliwości co do ujęcia w kolejnych latach wartości faktur zaliczkowych uwzględnionych w poprzednim roku . Podejście organu nasuwa również kolejne pytanie o to, jak uwzględnić zwróconą zaliczkę – czy należy uwzględnić zarówno jej wpłatę, jak i zwrot? Na ten moment organy podatkowe nie przynoszą odpowiedzi w tym zakresie. 

  * 0111-KDIB1-2.4010.274.2020.2.AW 


  Autor:

  Paweł Sitnik