Projekt rekomendacji FCT w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na TP wśród polskich podatników

  Podczas XI Forum Cen Transferowych Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia projektu w zakresie wpływu pandemii na ceny transferowe.

  Poniżej przybliżamy Państwu główne założenia projektu – w następnych wpisach szczegółowo przedstawimy propozycje Forum Cen Transferowych.

  Założeniem rekomendacji jest przedstawienie podatnikom jednolitych, spójnych wyjaśnień odnośnie wpływu pandemii na rozliczenia podmiotów powiązanych, a także przekazanie wskazówek w kwestii koniecznych do podjęcia działań w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków TP. Rekomendacje FCT przybliżają również założenia wytycznych OECD – „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”.

  Projekt rekomendacji – poruszone zagadnienia

  Pandemia koronawirusa miała istotny wpływ na warunki panujące na rynkach, a także na transakcje odbywające się pomiędzy podmiotami powiązanymi. W ramach rekomendacji, specjaliści grup roboczych przy FCT zwrócili uwagę na istotne, praktyczne problemy, z jakimi mogą spotkać się podatnicy realizujący transakcje w grupach podmiotów powiązanych.

  Materiał podzielono na pięć głównych zagadnień:

  • Wpływ COVID-19 na analizę porównawczą,
  • Alokacja strat oraz kosztów nadzwyczajnych poniesionych przez podatników w związku z COVID-19,
  • Ujęcie pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19,
  • Wpływ pandemii na postępowanie APA,
  • TP compliance (dokumentacja lokalna oraz grupowa, ciężar dowodowy).

  Wpływ COVID-19 na analizę porównawczą

  Przy przeprowadzaniu analizy porównawczej w okresie finansowym, w którym sytuacja pandemiczna miała szczególny wpływ na sytuację ekonomiczną lub otoczenie rynkowe pod  uwagę należy wziąć to, czy COVID-19 miał istotny wpływ na transakcje kontrolowane podatnika.

  Powyższe przybliżaliśmy w ramach naszego wcześniejszego wpisu: Analiza cen transferowych w czasach pandemii COVID-19.

  Alokacja strat oraz kosztów nadzwyczajnych poniesionych przez podatników w związku z COVID-19

  Rekomendacje w tym zakresie potwierdzają podejście ugruntowane w ramach Wytycznych OECD z 2017 r. – alokacja strat oraz kosztów nadzwyczajnych powinna być poprzedzona analizą ryzyka oraz podmiotu ponoszącego to ryzyko w ramach transakcji kontrolowanej. Niezwykle istotna jest więc prawidłowo przeprowadzana analiza funkcjonalna, mająca bezpośredni wpływ na to, czy strona transakcji może ponosić negatywne skutki COVID-19.

  Wskazówki FCT szczegółowo odnoszą się do istotnych problemów dotyczących alokacji straty/kosztów nadzwyczajnych, takich jak np.:

  • ujęcie kosztów nadzwyczajnych w analizie porównawczej,
  • przypisanie kosztów nadzwyczajnych/strat wynikających z pandemii podmiotom ponoszącym ograniczone ryzyko,
  • renegocjowanie umów grupowych,
  • zastosowanie tzw. „klauzuli siły wyższej”.

  Ujęcie pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19

  W ramach rekomendacji przedstawiono schemat postępowania w zakresie badania wpływu wsparcia antykryzysowego na transakcje kontrolowaną. W przypadku identyfikacji wpływu takiego wsparcia na transakcje kontrolowaną istotne znaczenie mają:

  • możliwość dokonania racjonalnie dokładnych korekt porównywalności w zakresie otrzymanego wsparcia,
  • czy wynik osiągnięty w ramach transakcji kontrolowanej mieści się w przedziale rynkowym,
  • czy dokonywano całkowitego lub częściowego alokowania wsparcia do podmiotu powiązanego.

  Rekomendacje wskazują również na otwarty katalog korzyści osiąganych przez podatników w ramach otrzymywania wsparcia, sposobu podziału korzyści pomiędzy strony transakcji, czy też wpływu wsparcia na analizę porównawczą.

  Wpływ pandemii na postępowanie APA

  Pandemia może mieć istotny wpływ zarówno dla transakcji obecnie objętych uprzednim porozumieniem cenowym, tych co do których wnioski są obecnie rozpatrywane, jak i transakcji, dla których wnioski o APA będą składane za okres objęty pandemią. Określenie wpływu pandemii na transakcje, które podatnik zabezpieczył lub chce zabezpieczyć uprzednim porozumieniem cenowym, jest niezwykle istotne z perspektywy trwałości ustaleń z Szefem KAS.

  Rekomendacje wskazują na potencjalną potrzebę negocjacji już wydanych uprzednich porozumień cenowych, ale także zachowanie szczególnej ostrożności przy formułowaniu warunków krytycznych w składanych wnioskach obejmujących lata pandemii.

  TP compliance

  Rekomendacje wskazują na brak obowiązku informowania o wpływie pandemii na transakcje kontrolowane lub działalności grupy podmiotów powiązanych w dokumentacji lokalnej oraz grupowej, słusznie podkreślając jednak, iż w przypadku identyfikacji takiego wpływu – informacje te powinny zostać uwzględnione w dokumentacji cen transferowych. Co istotne – również brak wpływu COVID-19 na transakcję kontrolowaną może stanowić ważną informację, np. w hipotetycznej sytuacji, w której podatnik nie rozpoznał wpływu na własną działalność, jednocześnie jest związany z branżą, na którą wpływ pandemii jest zauważalny.

  Projekt rekomendacji kładzie nacisk na ciężar dowodu w kontekście weryfikacji cen transferowych, zauważając, iż ten pozostaje bez zmian – dokumentacja lokalna, podobnie jak w latach poprzednich, powinna wykazać, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych. Nie ma wątpliwości, iż dla wielu podatników weryfikacja cen transferowych będzie wymagała określenia wpływu COVID-19 na dokumentowane transakcje lub działalność całej grupy podmiotów powiązanych. Powyższe można zrobić w sposób dowolny, bazując na okolicznościach oraz danych dostępnych dla podatnika. Specjaliści FCT wskazali na przykładowe dokumenty, takie jak zestawienie zmian wolumenów/wartości sprzedaży, raporty branżowe opisujące wpływ pandemii na działalność branży, komunikaty spółek giełdowych, które mogą być wykorzystane do wykazaniu wpływu pandemii na transakcje kontrolowaną lub branżę.

  Stworzone rekomendacje należy ocenić jako pozytywną próbę wsparcia podatników w zakresie trudnego zadania, jakim będzie sporządzenie dokumentacji lokalnej w okresie objętym pandemią. Już teraz zachęcamy Państwa do weryfikacji obowiązków podatkowych w zakresie TP za rok 2020, a także zbadania wpływu COVID-19 na transakcje międzygrupowe. Pomocny w tym zakresie może być stworzony przez nas harmonogram działania.

  Autor:

  Paweł Sitnik