Narzędzie do raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi – TP-R

  TP-R to obowiązujący od 2019 r. sposób przekazywania informacji o cenach transferowych przez podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi.

   

  Kto składa TP-R

  Podmiotami zobowiązanymi do złożenia TP-R są podatnicy sporządzający lokalną dokumentację cen transferowych oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych – przy spełnieniu określonych warunków.

   

  Elementy TP-R

  W ramach raportowania TP-R, podatnik jest zobowiązany do przekazania szczegółowych informacji dotyczących prowadzonej działalności oraz realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi. Informacje te obejmują w szczególności:

  • podstawowe informacje o podatniku (np. dane adresowe, przedmiot działalności),
  • dane finansowe dotyczące podatnika (np. rentowność na działalności – należy podać poziomy rentowności zmierzone 4 różnymi wskaźnikami),
  • wskazanie transakcji kontrolowanych (np. rodzaj transakcji, wskazanie profilu funkcjonalnego w ramach którego realizowana jest transakcja, kraj siedziby podmiotu powiązanego),
  • dane finansowe dotyczące transakcji (np. wartość transakcji i wynik finansowy na transakcji),
  • metodologia weryfikacji cen transferowych i wskaźniki rentowności zastosowane w ramach przeprowadzonej analizy porównawczej,
  • porównanie wyniku finansowego uzyskanego w danej transakcji z wynikami uzyskanymi w analizie porównawczej.

  W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego, zakres informacji do wykazania w TP-R jest węższy i obejmuje ogólne informacje i dane finansowe dotyczące podatnika.

   

  Potencjalne ryzyka związane z nieprawidłowym raportowaniem

  TP-R umożliwia organom podatkowym pozyskanie szczegółowych danych dotyczących sytuacji podmiotu powiązanego oraz realizowanych przez niego transakcji. Biorąc to pod uwagę, na podstawie informacji przekazanych w ramach TP-R, organy podatkowe mogą w łatwy sposób typować do kontroli tych podatników, którzy realizują transakcje z rentownością poniżej rynkowej (wynikającej z benchmarku). Dodatkowo, w sytuacji niezłożenia TP-R w terminie lub złożenia nieprawdziwej informacji podatnicy mogą być objęci dotkliwymi sankcjami karno-skarbowymi.

   

  Nasze wsparcie

  Największym wyzwaniem związanym z raportowaniem w ramach TP-R jest właściwe wskazanie informacji dotyczących transakcji kontrolowanych. Na potrzeby tego procesu podatnicy powinni dokonać przeglądu transakcji powiązanych, w szczególności z perspektywy:

  • właściwego grupowania transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • oceny profilu funkcjonalnego w ramach którego realizowana jest dana transakcja,
  • jakości danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej,
  • wyniku finansowego na transakcji (w tym np. poziomu rentowności, wysokości oprocentowania lub opłat licencyjnych) w kontekście wyniku analizy porównawczej przygotowanej do transakcji.

  Poprawne rozpoznanie powyższych zagadnień jest kluczowe na z perspektywy prawidłowego raportowania o cenach transferowych i uniknięcia ryzyka podatkowego.

  W ramach naszych usług oferujemy wsparcie w zakresie wypełnienia obowiązków dotyczących przekazania informacji o cenach transferowych (TPR).


  Autor:

  Paweł Sitnik