Wewnątrzgrupowe poręczenia, gwarancje, przystąpienia do długu

  Wewnątrzgrupowe poręczenia, gwarancje oraz umowy przystąpienia do długu są popularnymi narzędziami ułatwiającymi zdobywanie zewnętrznego (najczęściej bankowego) finansowania dłużnego oraz realizowanie dużych kontraktów, wymagających gwarancji należytego wykonania (np. w branży budowlanej). Ze względu na chęć ograniczenia ryzyka i rozłożenia go na większą liczbę podmiotów, instytucje finansowe oraz pozostali kontrahenci oczekują, nawet od rozpoznawalnych i wiarygodnych na rynku firm, ustanowienia zabezpieczeń dla realizacji przez nie wymaganych zobowiązań.

  Powyższe okoliczności coraz częściej determinują powstawanie wewnątrzgrupowych systemów reasekuracji ryzyka kredytowego, w których każdy uczestnik może oczekiwać w przyszłości wsparcia od innego uczestnika (w postaci udzielenia poręczenia lub gwarancji), a w przypadku posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej – może pełnić funkcję podmiotu udzielającego zabezpieczenie.

   

  Poręczenia, gwarancje, przystąpienie do długu – transakcje kontrolowane z wynagrodzeniem

  Intuicyjne kojarzenie zabezpieczeń finansowych jako transakcji zawieranych pomocniczo w celu  podjęcia współpracy z podmiotami niepowiązanymi, w wielu przypadkach powoduje brak ustalenia wynagrodzenia z tytułu udzielenia zabezpieczenia.

  Powyższe w konsekwencji może doprowadzić do doszacowania dochodu podmiotu udzielającego poręczenie (z tytułu braku należnego wynagrodzenia) oraz ustalenia przychodu po stronie podmiotu korzystającego z poręczenia (z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia).

  Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, udzielenie zabezpieczeń finansowych powinno być dokonywane za wynagrodzeniem ustalonym w sposób, w jaki zrobiłyby to podmioty niepowiązane. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z  dnia 19.04.2013 r., sygn. II FSK 1689/11, wyrok z dnia 22.10.2019 r., sygn. II FSK 3832/17).

   

  Raportowanie o cenach transferowych

  W przypadku udzielenia poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu o wartości przekraczającej 10 mln PLN netto, podatnik jest zobowiązany do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (wraz z analizą cen transferowych) oraz przekazania informacji dotyczących tej transakcji w ramach TP-R.

  W przypadku braku ustalenia wynagrodzenia w transakcji poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu podatnik naraża się na ryzyko przekazania informacji, że przyjął nierynkowe warunki realizacji transakcji z podmiotem powiązanym – tym samym może zostać podmiotem wytypowanym do kontroli.

  Stąd, najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie wynagrodzenia w związku z realizacją transakcji udzielenia poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu na warunkach rynkowych w oparciu o przeprowadzoną analizę cen transferowych.

   

  Wycena wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu

  Analiza porównawcza w celu określenia rynkowego poziomu wynagrodzenia w ramach udzielenia poręczenia, gwarancji czy przystąpienia do długu powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem cech szczególnych transakcji, do których należą przede wszystkim:

  • zdolność kredytowa (rating kredytowy) korzystającego z zabezpieczenia,
  • ryzyko materializacji zabezpieczenia,
  • wartość oraz
  • okres zabezpieczenia.

  Samodzielne określenie rynkowego poziomu wynagrodzenia z tytułu udzielonego zabezpieczenia może być więc dla podatnika utrudnione, ze względu na konieczność określenia zdolności kredytowej korzystającego z zabezpieczenia czy z uwagi na brak powszechnie dostępnych informacji o transakcjach zabezpieczeń finansowych zawieranych przez podmioty niepowiązane, na podstawie których podatnik mógłby dokonać wyceny wynagrodzenia lub porównać zastosowane przez niego warunki transakcyjne.

   

  Nasze wsparcie

  Eksperci O&W Analytics opracowali autorskie uzależniające wysokość wynagrodzenia m. in. od zdolności kredytowej (ratingu kredytowego) podmiotu finansowanego.

  Oferujemy Państwu zarówno udzielenie licencji na korzystanie z narzędzia w celu wyliczenia wynagrodzenia, jak również sporządzenie, spełniającej wymogi ustawy o podatku dochodowym, analizy zgodności z warunkami rynkowymi dla transakcji udzielenia zabezpieczenia, wraz z wyliczeniem kwot wynagrodzeń.

   


  Autor:

  Paweł Sitnik