Analiza cen transferowych (benchmark)

  Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 2019 r., podatnicy realizujący transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi zobligowani są do przygotowania analizy cen transferowych – do każdej transakcji, której wartość przekracza ustawowe progi i podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu.

  Analiza cen transferowych może zostać przeprowadzona w formie:

  • analizy porównawczej (tzw. benchmarking study) lub
  • analizy zgodności.

  Wybór formy przeprowadzenia analizy cen transferowych w większości przypadków wynika z charakteru transakcji kontrolowanej oraz dostępności danych porównawczych.

   

  Czym jest analiza porównawcza

  Celem analizy porównawczej jest wykazanie, że warunki przeprowadzonej lub planowanej transakcji kontrolowanej zostały ustalone zgodnie z zasadą arm’s length (tj. na warunkach rynkowych). W tym zakresie analiza porównawcza jest narzędziem wykorzystywanym do:

  • weryfikacji rynkowego charakteru transakcji realizowanej podmiotami powiązanymi (analiza ex post) lub
  • planowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (analiza ex ante).

  Analiza porównawcza przeprowadzana jest na podstawie danych dotyczących transakcji porównywalnych realizowanych przez podmioty niezależne lub na podstawie wyników finansowych podmiotów niezależnych prowadzących porównywalną działalność.

  Na potrzeby przeprowadzania analizy porównawczej wykorzystywane są standardowe metody weryfikacji cen transferowych.

  W zależności od dostępnych danych porównawczych, analiza porównawcza może polegać na porównaniu danych wewnętrznych (posiadanych przez podatnika i dotyczących transakcji zawieranych przez niego lub drugą stronę transakcji kontrolowanej) lub porównaniu danych zewnętrznych (dostępnych zazwyczaj w komercyjnych bazach danych).

  Wynikiem analizy porównawczej jest rynkowa wartość wynagrodzenia w transakcjach realizowanych przez podmioty niepowiązane – w większości przypadków wyrażona w ramach przedziału wartości rynkowych. W następnej kolejności wynik ten jest porównywany do rentowności uzyskiwanej w transakcji kontrolowanej zawieranej przez podatnika.

   

  Czym jest analiza zgodności

  Analiza zgodności jest stosowana w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej przy zastosowaniu standardowych metod weryfikacji cen transferowych – w szczególności ze względu na charakter transakcji kontrolowanej oraz brak danych porównawczych.

  Sposób przeprowadzania analizy zgodności nie jest usystematyzowany tak, jak w przypadku analizy porównawczej. Analizą zgodności może być każde opracowanie lub wywód, na mocy którego podatnik uprawdopodobni w sposób logiczny, że warunki zastosowane w transakcji kontrolowanej są zgodne z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane oraz że kierował się racjonalnymi przesłankami zawierając transakcję kontrolowaną.

  Na potrzeby przeprowadzenia analizy zgodności mogą zostać zastosowane wszelkie dostępne dane, jeżeli ich wykorzystanie umożliwi przedstawienie argumentów potwierdzających przyjęcie rynkowych warunków w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

  Transakcjami, w przypadku których potwierdzenie rynkowego charakteru transakcji nie jest często możliwe przy wykorzystaniu analizy porównawczej są w szczególności transakcje finansowe (np. udzielanie poręczeń i gwarancji finansowych) i dotyczące wartości niematerialnych. W przypadku tych transakcji najwłaściwszym rozwiązaniem jest zastosowanie technik wyceny.

   

  Nasze wsparcie

  Posiadamy długoletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dotyczących przygotowanie analiz porównawczych oraz analiz zgodności dla transakcji:

  • produkcyjnych,
  • handlowych,
  • usługowych,
  • finansowych oraz
  • dotyczących wartości niematerialnych.

  Na potrzeby przygotowywania analiz cen transferowych wykorzystujemy zewnętrzne bazy danych uznanych dostawców i autorskie narzędzia do wyceny (w szczególności dla transakcji finansowych i dotyczących wartości niematerialnych).

  W ramach naszych usług oferujemy sporządzenie, aktualizacje oraz przeglądy analiz porównawczych oraz analiz zgodności dla wszystkich typów transakcji.


  Autor:

  Paweł Sitnik