Analiza cen transferowych w czasach pandemii COVID-19

  Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na sposób prowadzenia działalności przedsiębiorstw (w tym działających w ramach grup kapitałowych), a w konsekwencji ich efektywność operacyjną oraz wyniki finansowe. Oprócz trudności związanych z prowadzeniem działalności w czasie pandemii, istotnym wyzwaniem będzie uzasadnianie rynkowego przebiegu transakcji kontrolowanych realizowanych w 2020 r. – w szczególności osiąganych wyników finansowych na tych transakcjach.

  Narzędziem weryfikującym rynkowy charakter transakcji kontrolowanych jest analiza cen transferowych przybierająca w zależności od charakteru transakcji i jakości danych porównawczych formę analizy porównawczej lub analizy zgodności. Analizy te są w obecnym stanie prawnym obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej sporządzanej przez podatników wchodzących w skład grup kapitałowych. Istotna część podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej przygotowywała analizy benchmarkingowe po raz pierwszy  za rok podatkowy 2017.

  Obowiązek aktualizacji analizy cen transferowych

  Regulacje w zakresie cen transferowych wskazują na konieczność aktualizacji analizy cen transferowych nie rzadziej niż co 3 lata, chyba, że otoczenie ekonomiczne  zmieniło się tak znacząco, że wpłynęło to na analizę – wtedy aktualizację powinno się wykonać w roku zaistnienia tych zmian.

  Biorąc pod uwagę powyższe, podatnicy wchodzący w skład grup kapitałowych, zobligowani do przygotowania analiz porównawczych, będą zobowiązani do ich aktualizacji ze względu na:

  • upływ 3-letniego okresu ważności analizy cen transferowych – w tym zakresie w przypadku transakcji realizowanych w roku podatkowym 2020, aktualizacji podlegać będą analizy sporządzone dla transakcji realizowanych w roku podatkowym 2017, których ważność upłynęła z końcem roku podatkowego 2019 lub
  • zaistnienie zmian w otoczeniu ekonomicznym mających istotny wpływ na sporządzoną analizę – w tym zakresie, w uzasadnionych przypadkach, aktualizacji podlegać będą analizy cen transferowych dla których 3-letni termin ważności nie upłynął.

  Sporządzenie analizy cen transferowych na potrzeby weryfikacji warunków przyjętych w transakcjach kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym 2020 będzie wymagało podjęcia dodatkowych działań w zakresie analizy wpływu pandemii COVID-19 na działalność podatnika.

  Wpływ pandemii na ceny transferowe

  Pandemia COVID-19 mogła spowodować istotną zmianę zachowań rynkowych wśród podmiotów niepowiązanych. Na powyższe wpływ mogły mieć m.in.: spadek popytu / podaży, zatory płatnicze, opóźnienia w łańcuchu dostaw, reorganizacje przedsiębiorstw (w tym obniżony wymiar czasu pracy), obostrzenia krajowe, wsparcie rządowe. Można się spodziewać, że wpływ tych zdarzeń będzie odzwierciedlony w wynikach finansowych tych podmiotów za 2020 r. Dane z transakcji niekontrolowanych oraz wyniki finansowe podmiotów niezależnych są tzw. danymi porównawczymi, wykorzystywanymi na potrzebę przeprowadzenia analizy cen transferowych (w szczególności analizy porównawczej) – w rezultacie ich jakość i ewentualny brak porównywalności będą mieć bardzo istotny wpływ na sposób przeprowadzenia tych analiz.

  Analiza cen transferowych za rok podatkowy 2020

  Na potrzeby zapewnienia rzetelności przeprowadzonej analizy cen transferowych niezbędne jest zachowanie wysokiego stopnia porównywalności pomiędzy warunkami transakcji kontrolowanej i dostępnymi danymi porównawczymi. W tym zakresie, przed przystąpieniem do sporządzenia analizy cen transferowych, podatnicy powinni indywidualnie określić wpływ pandemii COVID-19 na ich działalność poprzez wnikliwą analizę prowadzonej działalności (profil funkcjonalny) i transakcji kontrolowanych realizowanych w 2020 r. (w tym realizacji budżetów, dynamiki sprzedaży, wykorzystania mocy produkcyjnych, występowania kosztów nadzwyczajnych, wpływu pomocy rządowej, utrudnienia wynikające z obostrzeń, zatory płatnicze itp.). Zidentyfikowanie wpływu pandemii powinno zostać  odpowiednio udokumentowane, natomiast od skali tego wpływu zależeć będzie sposób przeprowadzenia analizy cen transferowych, w tym wybór formy tej analizy pomiędzy analizą porównawczą a analizą zgodności, dobór danych porównawczych, zakres lat objętych analizą, przeprowadzenie korekt porównywalności w przypadku, gdy okaże się to konieczne itp.

  W ramach naszych usług oferujemy sporządzenie analiz cen transferowych wraz z analizą wpływu pandemii COVID-19 na działalność podatnika, w tym dokonanie odpowiednich korekt porównywalności, wraz z ich uzasadnieniem.


  Autor:

  Paweł Sitnik